Szerzőinknek / formai szempontok

A folyóirat alapvetően filozófiai jellegű – angol és magyar nyelvű – tanulmányok, esszék, recenziók érzekését várja, de interdiszciplináris munkák elbírálására is van lehetőség, amennyiben azok valamilyen szempontból filozófiai profillal is rendelkeznek. A fő témakörök, amelyek folyóiratunkban meghatározók: elmefilozófia, fenomenológia, esztétika, etika, tudományfilozófia, mesterséges intelligencia, társadalomfilozófia, politika filozófia, bioetika. A felsorolás nem teljes körű, a szerkesztőbizottság a fenti kategóriába nem besorolható szövegek esetén egyéni elbírálást végez.

Írásokat a fenti kategóriákban elektronikus formában az alábbi címre várunk: nagyerdeialmanach@gmail.com

Kérjük, segítse a szerkesztők munkáját azzal, hogy a következő formai-tartalmi alapelvekhez igazodik!

Az 5 sornál hosszabb idézeteket külön bekezdésbe szedjük, és 0.5 cm baloldali behúzással különítsük el. Amennyiben az idézni kívánt szövegrész idegen nyelvű, az idézés eredeti nyelven a lábjegyzetben történik, a főszövegben a kötet nyelve (ált. magyar) használatos. Idézeten belüli idézet jelölése a »  « jelekkel történik. Lábjegyzetben, bibliográfiában oldalszámok jelölésére NEM használatos az o. rövidítés! Oldalszámok „tól–ig” jelölése: 160–166.

1) A közlésre benyújtott írásnak más folyóiratnál még nem publikált és elbírálás alatt nem álló, eredeti írásműnek kell lennie.

2) Az írás szövegét elektronikus formában kérjük beküldeni minimum 20.000 és maximum 50.000 karakter (szóközzel) terjedelemben. A szöveget a következő e-mail címre „.doc” vagy „.docx” formátumban kérjük: nagyaerdeialmanach@gmail.com

3) A kézirat formája: 11-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1-es sorköz, sorkizárt formátum, 0.5-ös bekezdés. Szerzőt és címet, alcímet nem kell kiemelni, pusztán sorkihagyással jelölni.

A szöveg részei:

Szerző: a cikkhez tartozó szerzőrovatba tüntesse fel affiliációs adatait. Hasznos lehet egy e-mail cím feltüntetése is, amelyen keresztül az érdeklődő olvasók kapcsolatba léphetnek a szerzővel.

Absztrakt: a dolgozat pár mondatos magyar és angol nyelvű kivonata a magyar és angol kulcsszavak megadásával. Maximum 10-15 sor. Kérjük, adja meg a tanulmány címének angol nyelvű fordítását is.

Hivatkozások: A főszövegben és lábjegyzetben is alkalmazható hivatkozások szabványa: pl. (Husserl 1998), vagy oldalszámmal (Zahavi 2010, p. 229); két szerző esetén (Ward – Burns 2007), több szerző (Fuchs et al. 2010). Az irodalomjegyzék hiánytalanul tartalmazza a hivatkozások könyvészeti adatait!

Irodalomjegyzék: A bibliográfiában a szerzők vezetéknevük szerinti alfabetikus sorrendben legyenek felsorolva. Ha egy szerző több munkája is szerepel, akkor a művek kiadásuk időrendi sorrendjében álljanak. Egyazon szerző több, azonos évben megjelent műve esetén évszám utáni betűk (a, b, c) szerepeljenek. A bibliográfiai tételek számozását kérjük mellőzni. A szerzőnek legalább egy keresztneve legyen kiírva a vezetéknéven kívül. Magyar szerzők esetén a vezetéknevet vessző nélkül követi a keresztnév vagy a keresztnevek.

Stílusminta Irodalomjegyzékhez:

  1. a) Egy szerző:

Kant, Immanuel. 2004. A tiszta ész kritikája. Ford. Kis János – Papp Zoltán. Budapest:

Atlantisz.

  1. b) Több szerző:

Varela, Francisco J. – Evan Thompson – Eleanor Rosch. 1991. The Embodied Mind:

Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

  1. c) Szerkesztő(k):

Coplan, Amy – Peter Goldie, szerk. 2011. Empathy: Philosophical and Psychological

Perspectives. Oxford: Oxford University Press.

  1. d) Könyvfejezet vagy cikk gyűjteményes kötetben:

Dodds, Eric R. 2002. „Platón, az irracionális lélek és az öröklött konglomerátum.” Ford.

Hajdu Péter. In A görögség és az irracionalitás, 165–88. Budapest: Gond-Cura – Palatinus.

Matravers, Derek. 2011. „Empathy as a Route to Knowledge.” In Empathy: Philosophical

and Psychological Perspectives, szerk. Amy Coplan – Peter Goldie, 19–30. Oxford: Oxford

University Press.

  1. e) Sorozat:

Husserl, Edmund. 1973. „Die Pariser Vorträge.” In Cartesianische Meditationen und

Pariser Vorträge, szerk. Stefan Strasser, 1–40. Husserliana 1. kötet. The Hague: Martinus

Nijhoff.

Nietzsche, Friedrich. 2003. Kritische Studienausgabe, szerk. Giorgo Colli – Mazzino

Montinari. 15 kötet. Berlin: Walter de Gruyter. [KSA]

Cancik, Hubert – Helmuth Schneider – Manfred Landfester – Chrisitne F. Salazar, szerk.

2002–2011. Brill’s New Pauly: Encyclopedia of the Ancient World. 22 kötet. Leiden: Brill.

[BNP]

(Az egy tételben meg nem adható sorozatot kérjünk külön tételekben rögzíteni.)

  1. f) Folyóiratcikk (a folyóirat neve után az évfolyam és füzetszám tüntetendő fel):

Danto, Arthur C. 2006. „Testet öltött jelentések mint esztétikai ideák.” Ford. Beck

András. Holmi 18/11: 1520–29.

Weinstein, Joshua I. 2009. „The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104/4:

439–58.

  1. g) Előszó, utószó vagy bevezető:

Steiger Kornél. 2016. Utószó. Elmélkedések, Marcus Aurelius, 259–89. Budapest:

Atlantisz.

  1. h) Doktori disszertáció:

Bengson, Jonathan. 2010. „The Intellectual Given.” Doktori disszertáció, University of

Texas at Austin.

  1. i) Online tartalom (a leírás után az URL és a dátum megadása kötelező, a DOI opcionális):

Guyer, Paul. 2004. „Kant, Immanuel (1724–1804).” In Routledge Encyclopedia of

Philosophy, szerk. Edward Craig. London: Routledge.

[http://www.rep.routledge.com/article/DB047] (2016.08.21.)

Kossinets, Gueorgi – Watts, Duncan J. 2009. „Origins of Homophily in an Evolving

Social Network.” American Journal of Sociology 115/2: 405–50. DOI: 10.1086/599247.

[http://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/599247] (2016.08.21.)

Miller, Clyde Lee. 2015. „Cusanus, Nicolaus [Nicolas of Cusa].” In The Stanford

Encyclopedia of Philosophy, szerk. Edward N. Zalta.

[http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/cusanus/] (2016.08.21.)

 

Elbírálás

A szerkesztőbizottság a publikálásra felajánlott írásokat elbíráltatja. Az elbírálás anonim.

Megjelent publikációk

Az elbírált anyagok a Számaink menüben kerülnek elhelyezésre, az Online-ISSN 2062-3305 szám alatt.