Számaink

A Számaink >> Cikk-adatbázis oldalon lehetőség van
a tanulmányok egyszerű és összetett keresésére

 

2017/2 

Barcsi Tamás: Változatok a kegyetlenségre. Filozófiai vázlat a civilizáció és az embertelenség néhány összefüggéséről II.
Takács Brigitta: Buzdítás és vigasztalás az antik római filozófiában avagy az erények és vétkek születéséről
Gaál Csaba: Az idegenség a zombifilmekben
Havrancsik DánielAlfred Schütz „tudománytana”
Tikász Gáspár Bendegúz: You’re More Powerful Than You Think

 

2017/1 

Barcsi Tamás: Változatok a kegyetlenségre. Filozófiai vázlat a civilizáció és az embertelenség néhány összefüggéséről I.
Balázs Katalin: A bűn jelentése. A szorongás fogalmában és A halálos betegségben. Az egzisztencia válságának kierkegaardi fenoménjei: bűn, szorongás és kétségbeesés
Horváth Zsófia: “Jó tett helyébe jót várj…” – avagy a hipotetikus és kategorikus imperatívusz a Grimm-mesékben
Fejes Péter: A kommentár szerepe Foucault-nál – Kant-értelmezéseinek dramaturgiájával szemléltetve
Müller Andor: Esszé az értelmi, a testi, és az érzelmi regiszterek kiegyensúlyozott kapcsolatáról, a szerelem példáján
Markovits Gabriella: A mesterséges intelligencia és pillanatnyi helye a világunkban
Piller Márton: A módosult tudatállapotok filozófiai relevanciája

2016/2

Romantika

Antal Éva: Irónia és arabeszk: Schlegel, Diderot és Sterne, a káosz műértői / a káosz-mű értői
Tánczos Péter: A nyelvileg felfogott kiválóság Friedrich Schlegel és Friedrich Nietzsche “árja-elmélete”
Hornyák Péter István: Reinhart Koselleck a ‘történelem’ modern toposzának a kialakulásáról
Péter Szabina: Tövishúzó fiúk. Anamorfózisok Heinrich von Kleist: A marionettszínházról című novellájának mentén
Szrogh István: Német idealizmus, romantika, elidegenedés… Lukács

Recenzió

Tikász Gáspár BendegúzHatékony altruizmus – Két recenzió (MacAskill, William: Doing Good Better: How Effective Altruism Can Help You Make a Difference. New York, N.Y.: Gotham Books. 2015.; Singer, Peter: The most Good You Can Do: how effective altruism is changing ideas about living ethically. New Haven; London: Yale University Press. 2015.)

2016/1

Fenomenológia

Müller Andor: A filozófia tipológiája és az érzelemképződés filozófiája
Marosán Bence: Alteritás, fakticitás, passzivitás. Önmagáért-való és másik viszonya Sartre-nál
Drugas Ioana-Florica: Emotional consciousness at children with ADHD

Nietzsche és Kierkegaard

Balassa Bence: A wörthi csatától az Ekevas‐ig
Hornyák Péter István: Nero in Koppenhagen. Selbsterkenntnis und/oder personale identität

Pszichoanalízis

Karkusz Patrik Dániel: A pszichoanalízis filozófiai kritikája Karl Popper és Wittgenstein munkásságának keresztmetszetében

2015/2

Bereményi Géza-konferencia

 

Horváth Csaba: Az elveszett nosztalgia illúziója
Győri Zsolt: Hidak és útvesztők. Jegyzetek Bereményi Géza életművéhez
Szabó Elemér: Jelentések hálójában. Az Apacsok című játékfilm antropológiai megközelítése
Szrogh István: Tanítványok
Szűk István: 56-os motívumok Bereményi Géza filmjeiben

2015/1

 

FENOMENOLÓGIA

Varga Bálint – Szántó András: Az elme vizsgálata és a harmadik személyű perspektíva – A kognitív tudomány védelmében
Nemes László: A betegség mint fenomenológiai tapasztalat

KIERKEGAARD

Horváth Zsófia: Ádám kétségbeesése
Fejes Péter: A két Cordélia: Avagy a tragikum visszfény-keresésének revideálási kísérlete

ÚTJELZŐK

Barcsi Tamás: Mit jelent megtanulni meghalni? I-II.
Karkusz Patrik Dániel: Az egyén helye és szerepe Schopenhauer filozófiájában
Szarka Evelin: „Religión en mi manera” – Az új évezred protestantizmusa Kubában
Podlovics Éva Lívia: A Heidegger korai filozófiájában rejlő etika és problémái

 

2014/2

 

Filmsorozatok

Orosz Ferenc: Aranymosás. Hogyan jutottunk el napjaink televíziós aranykoráig? 1-11
Hutanu Emil: Sorozatuniverzumok, fikciós világtágítási trendek 12-30
Puskás István: Élni és meghalni Gomorrában 31-40
Bessenyei Csilla: A magyar sorozatgyártás reneszánszát éli? Az HBO Magyarország saját gyártású sorozatai 41-51
Surányi Márton: Kicsit keserű, kicsit szürke, de panel. Szomszédok. Néplélektani tanmese és közérzeti teleregény 52-49

Zeneesztétika

Karap Zoltán: Metazene – metaesztétika? avagy a Zaj százéves üzenete 50-76
Soós Sándor: Az ókori taoizmus zeneképe 77-92

 

2014/1

Borito2014_1

TANULMÁNYOK, ESSZÉK

Gáspár László Ervin: Poézis, költészet és nyelv viszonya a „progresszív univerzálpoézis” formulájában 1
Hajnády Zoltán: A kimondhatatlan poétikája – A pillanatba zárt öröklét, a töredékbe foglalt teljesség 23
Horváth Réka: Babits Mihály: Kártyavár – Egy város regénye – Az alkotás regényteréről és kószálójáról 48

Bodnár János Kristóf: „Őrült beszéd, de van benne rendszer” 56
Horváth Lajos: Melankólia és autenticitás Lars von Trier Melankólia című filmjében 68
Magyar Szilvia: A zöld nagy sárkány csak mese! – Rövid értekezés a melléknévi jelzős szerkezetek sorrendjéről 78

RECENZIÓ

Darabos Borbála: Habermas – Esszé Európa alkotmányáról 85
Baksa Eszter: A felzárkóztatási politika magyar szemszögből (Nagy S. Gy., Heil P. (szerk.): A kohéziós politika elmélete és gyakorlata) 94
Mórocz Gábor: Árnyékok egy görög arcélen (Justh Zsigmond válogatott művei. Szerzői kötetek) 98

 

2013/2nagyalmaborito

 

TANULMÁNYOK

 1. Karap Zoltán: Krízis és katarzis a problémamenedzsment korában
 2. Szántó Tamás: A megalapozott metafizikai tudásról
 3. Tresánszky Dávid: A cogito nyomában
 4. Nemes László: A filozófiai tanácsadás és a pszichológia
 5. Kovács Gábor: Önlétrehozás és poszthumán jövendő
 6. Hornyák Péter: Generáció a fogalomtörténet mérlegén
 7. Kovács Anita: Rudolf trónörökös
 8. Szabó Attila: A közfoglalkoztatás mint foglalkoztatáspolitikai eszköz

RECENZIÓ

 1. Karap Zoltán: Dialógusban lenni
 2. Szrogh István: Vitában Hegellel

2013/1

 1. Berdán Zsuzsanna: Homo et natura (Etnomikológiai vizsgálódások az interdiszciplinaritás jegyében)
 2. Bólya Anna Mária: A tánctudomány és lehetséges határterületei
 3. Barkó Mária: Esztétikum a reklámokban
 4. Karap Zoltán: Poul Potts és Kalaf áriája – pragmatista szemmel
 5. Tóth Máté: Interdiszciplinaritás és kulturológia – Egy nyugati és egy orosz elmélet a posztmodernitásról
 6. Kovács Gábor: Márkus György tudományfelfogásának változásai
 7. Soós Sándor: Filozófia és praxis: a shugyó fogalma a japán kultúrában
 8. Horváth Lajos: Fenomenológia és pszichoanalízis határán: transzdiszciplináris próbálkozások Dieter Lohmar fantázia-fenomenológiájában
 9. Gáspár László: A mesterséges intelligencia lehetséges „etikai aspektusa” és határai
 10. Bodnár János Kristóf: Megjegyzések a ‘veleszületett szocialitás’, tágabban pedig a ‘nature-nurture’ “vita” evolúciós pszichológiai megközelítéséhez a késő-wittgensteini gondolatrendszer kontextusában
 11. Péter Szabina: A műteremből dolgozószoba lett
 12. Sántha Szilvia: Ha egy nyári délután az Olvasó… – Művészet és művészetfilozófia Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó című regényében
 13. Sós Csaba: Egy antinómia nyomában – Nyelv, idő, morál és képzelet Rousseau ’Emil vagy a nevelésről’ című művében
 14. Szilágyi Zsolt: A történeti földrajz mint kapcsolattudomány alkalmazása a magyar várostörténet-írásban
 15. Szabó Edina Rózsa: Rothschnek Olga naplója
 16. Hornyák Péter István: Diszkontinuitás, fragmentálódás, diszperzitás – néhány gondolat Koselleck emlékezet-felfogásáról

 

2012/2

 1. Horváth Henrietta: A szabadság megjelenése az alkotófolyamatban. Dalí forma nélküli szabadsága: illúzió és valóság határán
 2. Karap Zoltán: Reich és az aspektusváltás esztétikája avagy tömeghipnózis a Müpá-ban
 3. Soós Sándor: A Tigris, a Sárkány…, és a zsoltár
 4. Nemes László: A test és a lélek gyógyítói. Orvoslás és filozófiai terápia az ókortól napjainkig
 5. Horváth Lajos: Fantazmatikus önaffekció és aktív imagináció – Adalékok a fantázia fenomenológiájához
 6. Szanyi Ildikó: A német svájci tájnyelvi irodalom válságának és az identitást kifejező dialektushasználat virágzásának ellentmondása napjainkban. A dialektus olvasása és írása Brigben (Wallis) tanuló diákok körében
 7. Duleba Nikoletta: Az állami gondozás krízisei
 8. Tóth Judit Gabriella: Kiútkeresési stratégiák az asszimilációs válságból. A kétvölgyi vendek példája
 9. Tánczos Péter: A romantikus igazság válsága: szép vagy fenséges-e az, ami igaz?

 

2012/1

 1. Nemes László: A filozófiai kávéház és a nyilvános filozofálás európai hagyománya
 2. Balázs Katalin: A Vagy-vagy narratopoétikai megközelítése
 3. Bakonyi Pál: Testtapasztalat és világprobléma a kései Husserlnél
 4. Tóth Gabriella: A stíluseszközök használatában megnyilvánuló gender alapú különbségek
 5. Horváth Lajos: Tudomány és miszticizmus – Darren Aronofsky A forrás című filmjének hermeneutikai olvasata
 6. Kassai Beáta: Ki vagy te, európai? Gondolatok az európai kulturális identitásról
 7. Mezei Tamás: A teljesítményfokozás bioetikai meghatározása

2011/2

A 2011/2-es szám a ‘Metszetek a magyar filozófiai gondolkodás elmúlt 100 évéből’ című konferencia átdolgozott anyagát tartalmazza.

 1. Veres Ildikó: Hiány és létteljesség fogalomkörei a magyar filozófiai gondolkodásban
 2. Havas László: Elöljáróban: a magyar filozófia 200 évvel ezelőtt (Adalékok Kant magyarországi recepciójához: Rozgonyi József Kant-kritikája)
 3. Soltész Péter: Komjáthy Jenő költészetének gnosztikus fordulata
 4. Hornyák Péter István: Prohászka Ottokár – modernség és modernizmus között
 5. Erős Vilmos: Szabó István ‘ellentörténelme’-i az 1950-es években
 6. Gyimesi Pálma: Böhm Károly hatása Ifjabb Révész Imre történetelméletére
 7. Szrogh István: Magyar alkat, magyar hazugság
 8. Virovecz Katalin: A személyes tudás fogalmának értelmezése Polányi Mihály filozófiájában
 9. Valastyán Tamás: A metafora függőhídja (Heller Ágnes Kant boldogság-fogalmáról)
 10. Kelemen István: Lakatos racionalitása
 11. Rácz Sándor: Erkölcsi érvelés és politika
 12. Pólik József: Az agitátor Lukács
 13. Sántha Szilvia: A művészet mint más-valóság gondolat a 20. századi magyar esztétikában
 14. Karap Zoltán: Hamvas és a modern művészetek tradicionalista olvasata

2011/1

 1. Soltész Péter: A magyar Nietzsche-recepció kezdetei: Schmitt Jenő Henrik, Fülep Lajos és Brandenstein Béla
 2. Mezei Tamás: Az embergép
 3. Karap Zoltán: Cage és a zene ‘nyelvi fordulata’
 4. Hornyák Péter István: M S mester törökje – Adalékok egy ikonográfiai rejtélyhez
 5. Sántha Szilvia: A kertész-mentalitás és a tudományos-technikai fejlődés nyomán felvetődő etikai problémák disztópiák tükrében
 6. Kőmüves Sándor: Az intézményi művészetelmélet pragmatista kritikája
 7. Kőmüves Sándor: Bioetika – elmélet és gyakorlat
 8. Soós Sándor: Anyag vagy energia? – A kínai kultúra “csi” fogalma

2010/1

 1. Kőműves Sándor: A művészetvilág hatalmi aspektusa
 2. Prancz Zoltán: A keresztény vallás mint megismerés és az elrejtőzködő Isten eszméje Pascal Gondolataiban
 3. Soós Sándor: Megjegyzések a megalkuvást-nem-ismerő idealizmus iskolájának terminológiájához
 4. Szekrényes István: Egy apolitikusan felfogott élet esélyei